มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี…

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละ 2 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท โดยมอบให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความกตัญญู และประพฤติตนเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.