คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ คณะเยี่ยมสํารวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองวิทยฐานะการเป็นสถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬ…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ
คณะเยี่ยมสํารวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองวิทยฐานะการเป็นสถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย (Reaccreditation)
ขอขอบคุณคณะเยี่ยมสำรวจ ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร มา ณ ที่นี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.