คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงใจ ทวีปะ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษาและกิจ…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวดวงใจ ทวีปะ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต สังกัดฝ่ายวิชาการ
ในโอกาสได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
กองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเภทกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 3 ปี ขึ้นไป
(ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2566)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.