ประชุมวิชาการ เรื่อง Breakthrough sterile product manufacturing challenges :from regulatory to reality วันที่ 13 – 14 กันยายน…

ประชุมวิชาการ เรื่อง Breakthrough sterile product manufacturing challenges :from regulatory to reality วันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จำกัด สุขุมวิท 11 กรุงเทพ

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
8.00 – 8.50 น. ลงทะเบียน
8.50 – 9.00 น. นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานประชุม
9.00 – 10.00น. Key changes in EU GMP Annex 1 final version (1 หน่วยกิต) Dr.Jean Denis Mallet Advisory broad member of European Compliance Academy ( ECA ), Former head of the French Inspection Department AFSSAPS
10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมการแสดงสินค้า
10.30 –12.00 น. Contamination control strategy (CCS) (1.5 หน่วยกิต) ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Sterilizing grade filter validation as per new annex 1 ( 1.5 หน่วยกิต ) Somasundaram G. (Som) Senior Technical Consultant, Process Solution, Merck
14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมการแสดงสินค้า
15.00 – 16.00 น. Aseptic process simulation : Experience sharing (1 หน่วยกิต ) ภญ.วรนุช สุกสดเขียว ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
ภญ.ตุลยลักษณ์ อู๋ไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 14 กันยาน 2565
8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.00 น. Current trend in facility design for aseptic process (1 หน่วยกิต ) ยุทธนา พาทีเพราะ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ
10.00 -10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมการแสดงสินค้า
10.30 –12.00 Regulation and closed sampling (1.5 หน่วยกิต )
Somasundaram G Senior Technical Consultant, Process Solution, Merck
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Points to consider for pyrogen contamination (1 หน่วยกิต ) ดร.ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
14.00 – 15.00 น. Pre Use Post Sterilisation Integrity Testing ( PUPSIT ) ( 1 หน่วยกิต ) พูนลาภ ศิริสุข ผู้จัดการทางเทคโนโลยี บริษัท เมอร์ค จำกัด
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมการแสดงสินค้า
15.15 -16.15 น. Risk based environmental monitoring ( 1 หน่วยกิต ) ภก.วศิน ปาละบุญมา Sterility Assurance Section Manager
บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานดังนี้
ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP และผู้สนใจทั่วไป ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ และชีววัตถุ
ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย) 3,210บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )
บุคคลทั่วไป 4,280 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )
ค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าลงทะเบียนสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป,4/2528 ข้อ 8(2) สมาคม จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
เลขที่บัญชี สำหรับโอนเงิน
ชื่อบัญชี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยทองหล่อ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 042-282031-1

เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้ 10.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.