อัพเดตความรู้กัน

อัพเดตความรู้กัน


🚨 ASCO Rapid Recommendations Updates สำหรับการรักษาภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกจากโรคมะเร็ง (cancer cachexia)

🔑 Key Point: สำหรับผู้ป่วย advanced cancer (มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด และมะเร็งของตับ, ตับอ่อนและท่อน้ำดี ในระยะที่ 3-4) การรับประทานยา olanzapine ขนาด 2.5 mg วันละครั้ง ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ สามารถเพิ่มน้ำหนักตัวและความอยากอาหารได้สูงกว่ากลุ่มยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ผลข้างเคียงอยู่ในระดับต่ำมาก
————————————————————————

📖 ก่อนหน้านี้ ในปี ค.ศ. 2020 ASCO ได้ตีพิมพ์เวชปฏิบัติในการจัดการและรักษาภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกจากโรคมะเร็ง หรือ cancer cachexia ซึ่งในส่วนของ pharmacologic therapy ได้มีการแนะนำให้ใช้ยากลุ่ม progesterone analog (เช่น megestrol acetate) หรือยากลุ่ม corticosteroid (เช่น dexamethasone) ในระยะเวลาสั้นๆ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ประสบปัญหาน้ำหนักลด และ/หรือ ไม่อยากอาหารได้ แต่คำแนะนำของ ASCO กำหนดให้เพียงระดับปานกลางเท่านั้น (moderate recommendation) และมียาแค่ 2 รายการเท่านั้นที่ได้รับการแนะนำ ดังนั้นในการจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหา cancer cachexia ยังคงเป็นสิ่งท้าทายและจำเป็นต้องติดตามทิศทางของการใช้ยาต่อไป

💊 จนถึงปี ค.ศ. 2023 มีการศึกษาของ Sandhya และคณะ ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Oncology โดยเป็นการศึกษาชนิด double-blind, placebo-controlled RCT ศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 124 คน อายุเฉลี่ย 55 ปี (18-78 ปี), เพศชายประมาณ 60%, ECOG PS 0-1 (96%), โดยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (55%), มะเร็งปอด (35%) และ มะเร็งตับ, ตับอ่อนและท่อน้ำดี (10%) เป็นมะเร็งในระยะที่ 4 ประมาณ 80% ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการรักษาด้วยยา palliatve chemotherapy

💡ในการศึกษาได้แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่มหนึ่งได้รับยา olanzapine ขนาด 2.5 mg วันละครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เทียบกับกลุ่มยาหลอก โดยผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพ พบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีการเพิ่มน้ำหนักมากกว่า 5% ในกลุ่มที่ได้รับยา olanzapine มีสัดส่วน 60% เทียบกับ 9% กลุ่มยาหลอก (P

⭐️นอกจากนี้ยังพอมีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพโดยการเพิ่มยา olanzapine ในผู้ป่วยที่ใช้ megestrol acetate อยู่นั้นสามารถเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ในขณะที่การศึกษาของยาในกลุ่มเดียวกันได้แก่ Mirtazapine ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าสามารถเพิ่มน้ำหนักได้เหนือกว่าการใช้ยาหลอก

☀️ดังนั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่าน FDA เพื่อรักษาภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกจากโรคมะเร็ง แต่การใช้ยา olanzapine ในขนาด 2.5 mg วันละครั้ง เป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่าย ราคาถูก ผลข้างเคียงต่ำ และประสิทธิภาพนั้นได้รับการรับรองโดย clinical trial ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยในกลุ่มโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด และ มะเร็งของตับ, ตับอ่อนและท่อน้ำดี

Reference: https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.23.01280

Admin Chatchanin

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.