ทุ้มอยู่ในใจ version Thai BCP Commencement

“Congratulations to you all” ยินดีกับเภสัชกรประจำบ้านที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา เภสัชบำบัด และผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ฯ จากใจคณาจารย์ประจำสถาบันฝึกอบรมทั้ง 9 สถาบัน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กว่าจะมาเป็นวิดีโอนี้ได้ ต้องขอขอบคุณทีมงานผู้จัดจากสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมและจัดทำเป็นวิดีโอนี้ขึ้นมา

https://www.youtube.com/watch?v=Ra4wd5aeyBo

ความสำเร็จของทุกท่านคือความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าววิทยาลัยเภสัชบำบัด.