Dek 60 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

สรุป

รับสมัคร 

1 – 30 พฤศจิกายน 2559

%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b8%98

คุณสมบัติ

 1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย ไม่มีประวัติทุจริตการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2.  เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือนอกห้องเรียน ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ก) ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดสวนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนในสังกัดของคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือก โดยมีตำแหน่งต่างๆในกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่ ประธานนักเรียน กรรมการสภานักเรียน หรือตำแหน่งอื่นใดที่เป็นผู้นำนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยในตำแหน่งดังกล่าวต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแต่เพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่ต้องรับรองทั้งตำแหน่งและการทำกิจกรรมจริงข) ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน หรือ องค์กรเอกชน ได้แก่ การเป็นสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ เป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือตำแหน่งอื่นใดโดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแต่เพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรอง
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. พิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT 2 ครั้งที่ 1/2560
 2. พิจารณาประวัติการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน
 3. พิจารณาประวัติการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียน
 4. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

เภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 1 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ >>>>> http://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2560/BA/60_49.pdf
สมัครออนไลน์ >>>>> http://web.reg.tu.ac.th/registrar/apphome.asp
facebook ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ >>>>> https://www.facebook.com/Admissions.TU
เว็บหน้าประกาศรับสมัคร >>>>> http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64

เงื่อนไขการสมัคร

(1) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ที่สมัครในโครงการดังต่อไปนี้

 1. โครงการรับตรง
 2. โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 3. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
 4. โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 5. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
 6. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
 7. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)
 8. โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
 9. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 10. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนทั้งนี้ หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการเดิมที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่ จะสามารถทำผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *