Dek 60 รับตรงรอบที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สรุป

โครงการนี้แบ่งเป็น 5 โครงการย่อยตามภาพ

เภสัช-ม.บูรพา-2560

 

รับสมัคร 

สมัคร 3 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ความผิดปกติสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ หรือการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 2. ไม่เป็นตาบอดสีที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ

โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ (=เด็กซิ่วสมัครได้)

โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนา กำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจำนวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน)

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ (=เด็กซิ่วสมัครได้)
 2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยา แผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใด องค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง
 3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชากำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.5
 3. หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นอาทิ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจำนวนรับเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องสมัครสอบและเข้าสอบเช่นเดียวกัน

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

 1. กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี

โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ (=สมัครได้เฉพาะคนจบ ป.ตรีแล้ว)

 1. ให้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบคัดเลือก
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้แนบเอกสารประกอบ (ปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา)
 3. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องมีใบรับรอง คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และต้องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือหนังสือรับรองฉบับจริงมาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์หากไม่สามารถนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงได้ คณะเภสัชศาสตร์จะถือว่าการสอบผ่านนั้นเป็นโมฆะและถูกตัดสิทธิในการเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีนโยบายรับโอนย้ายข้ามคณะ วิทยาลัย เว้นแต่รายกรณีที่กำหนดไว้ในประกาศคณะเภสัชศาสตร์ โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ หากคณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการตามที่กำหนดไว้ หรือจะสมัครเพียง 1 โครงการก็ได้

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียนวันที่ 17 ธันวาคม 2559
  %e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8a-%e0%b8%a1-%e0%b8%9a%e0%b8%b9-2560
 2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์จำนวนรับ 100 คน แบ่งเป็น

 1. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวนรับ 50 คน
 2. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนา กำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจำนวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน) จำนวนรับ 25 คน
 3. โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 10 คน
 4. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด จำนวนรับ 10 คน
 5. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ (=สมัครได้เฉพาะคนจบ ป.ตรีแล้ว) จำนวนรับ 5 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://regservice.buu.ac.th/text/6-6index.pdf
หน้ารับสมัคร  http://e-admission.buu.ac.th/


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *